CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny Poradnik

Zmiany w CIT - Podatek estoński

W poprzednim Praktycznym Poradniku powiedzieliśmy o zmniejszonych stawkach CIT oraz o podwójnym opodatkowaniu spółki kapitałowej. Dziś zajmiemy się nowym modelem opodatkowania jakim jest podatek estoński. Jak sama nazwa wskazuje rozwiązanie to jako pierwsze zostało wprowadzone w Estonii około 20 lat temu i dość szybko znalazło zastosowanie również w pozostałych państwach Europy, w tym od 2021 r. w Polsce.

Praktyczny Poradnik

Zmiany w CIT – nowe stawki podatkowe

W poprzednim Praktycznym Poradniku mówiliśmy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dokładniej przybliżyliśmy proces ich wdrażania w firmach o różnej skali działalności. Teraz otworzymy kolejną już serię artykułów – dotyczących zmian w systemie opodatkowania osób prawnych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Nowe regulacje dotyczą m.in.:

  • Stawek CIT
  • Podatku estońskiego
  • Ryczałtu ewidencjonowanego
  • Najmu firmowego nieruchomości
  • Podatku od dochodów zagranicznych

Dziś zajmiemy się zmniejszonymi stawkami CIT oraz nowymi stawkami CIT dla spółek komandytowych.

Zapraszamy do lektury.

Praktyczny Poradnik

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, a zarazem jeden z kilku dobrowolnych planów emerytalnych i oszczędnościowych, należący do tzw. III filaru emerytalnego. Wprowadzany etapowo od 2019 roku program ma na celu systematyczne oszczędzanie środków przez pracowników z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych po ukończeniu 60 roku życia.

Praktyczny Poradnik:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz dotacje z Urzędu Pracy

Tarcza antykryzysowa 7.0, a właściwie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 152) stanowi kontynuację wcześniej zaproponowanych narzędzi wsparcia finansowego. W poprzednim artykule omówiliśmy zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz świadczenia postojowe, przysługujące określonym przedsiębiorcom na jej podstawie.

Dziś zajmiemy się kolejnymi narzędziami pomocy, jakimi są dotacje oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Można powiedzieć, że zasady przyznawania dotacji z Urzędu Pracy oraz dofinansowania kosztów pracowniczych, oprócz rozszerzenia katalogu kodów PKD działalności oraz przesunięcia terminów – nie uległy szczególnym zmianom. Warto jednak ponownie im się przyjrzeć, a także zwrócić uwagę na terminy składania wniosków.

Praktyczny Poradnik:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

We wcześniejszych Praktycznych Poradnikach analizowaliśmy narzędzia pomocy finansowej dla branż najbardziej dotkniętych pandemią, wprowadzone w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. Od 1 lutego obowiązuje kolejne jej wydanie, czyli Tarcza 7.0 umożliwiająca przedsiębiorcom kontynuację korzystania z przyznawanych wcześniej świadczeń. Dziś powiemy o dwóch z nich, jakimi są: zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz świadczenia postojowe dla samozatrudnionych.

Tarcza 7.0 to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 152). Na podstawie tego aktu ponownie rozszerzono grono beneficjentów o pięć nowych branż oraz umożliwiono skorzystanie z pomocy również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 roku. Rozporządzenie nie wprowadza co prawda nowych instrumentów wsparcia, ale zmienia niektóre z warunków ich uzyskania. Jakich? Tego dowiesz się po przeczytaniu dzisiejszego artykułu.

Zapraszamy do lektury,

Zespół Jestem Twoją Księgową

 

Praktyczny Poradnik:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

W poprzednim Praktycznym Poradniku analizowaliśmy kolejne już z narzędzi zwalczania negatywnych skutków pandemii jakimi są świadczenia postojowe.

Teraz zajmiemy się pomocą skierowaną nie tylko do samych przedsiębiorców, ale i też równie poważnie dotkniętych w tym czasie pracowników, a dokładniej chodzi o świadczenia wypłacane na rzecz ochrony miejsc pracy. Jak sama nazwa wskazuje ma to na celu ochronę miejsc pracy, co przejawia się m.in. w tym, że przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie objętym dofinansowaniem z przyczyn niedotyczących bezpośrednio pracownika.

Praktyczny Poradnik:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Jesienna fala COVID-19, a co za tym idzie wprowadzenie kolejnych restrykcji w polskiej gospodarce, przyniosła przedsiębiorcom niemałe straty finansowe. Dlatego też poprzez przepisy Tarczy 6.0 najbardziej dotknięte branże gospodarki po raz kolejny mają możliwość skorzystania z tzw. świadczeń postojowych.

Zaczynając od definicji „świadczenia postojowego” – jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego na rynku gospodarczym na skutek pandemii COVID-19.  Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych instrumentów wsparcia, nie jest to nowe rozwiązanie i zasady jego przyznawania są podobne do tych, które obowiązywały na podstawie poprzednich wersji ustaw o tzw. Tarczy antykryzysowej.

Praktyczny Poradnik:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 Dotacje z Urzędu Pracy

W poprzednim Praktycznym Poradniku po krótce omówiliśmy czym właściwie jest Tarcza antykryzysowa oraz jakie rozwiązania proponuje.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na instrument pomocy dla przedsiębiorców jakim jest zwolnienie ze składek ZUS. A teraz skupimy się na kolejnym instrumencie jakim są dotacje z Urzędów Pracy.

Praktyczny Poradnik:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 Zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza antykryzysowa jest to pakiet ustaw, za pomocą których wprowadzane są instrumenty wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19.

Stopniowo będziemy przybliżać wszystkie akty prawa zawierające instrumenty pomocy, jakie rząd Polski wykorzystuje celem ochrony miejsc pracy i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego nie tylko samych firm, ale i wszystkich obywateli. Dziś omówimy bardziej szczegółowo Tarczę antykryzysową 6.0, której przepisy obowiązują od 19 grudnia 2020r.

Praktyczny Poradnik:

Koszty uzyskania przychodu - zatrudnienie pracowników

O niektórych kosztach związanych z zatrudnianiem pracowników wspominaliśmy przy okazji omawiania poprzednich rodzajów kosztów firmowych np. związanych z edukacją czy podróżami służbowymi. Jednakże istnieją inne, można powiedzieć, że ważniejsze wydatki jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem, mianowicie świadczenia wypłacane na rzecz pracownika/współpracownika. 

Zapraszamy do lektury.

Praktyczny Poradnik:

Koszty uzyskania przychodu - podróże służbowe

W poprzednich artykułach Praktycznego Poradnika JTK opisaliśmy koszty uzyskania przychodów z utrzymania biura, edukacji, elektroniki oraz marketingu. Teraz zajmiemy się sprawą podróży służbowych. Choć obecnie jakiekolwiek przemieszczanie się, zwłaszcza za granicę, powoduje bardzo często dodatkowe problemy, koszty oraz co najgorsze stres – Zespół JTK z chęcią podejmie się tego tematu.

W prawie podatkowym podróż służbowa nie posiada żadnej definicji. Jej znaczenie zostało jednak określone w prawie pracy (art. 77 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Zgodnie z tą definicją podróż służbowa ma tymczasowy oraz incydentalny charakter, odbywa się na polecenie pracodawcy oraz w ramach wykonywanych zadań służbowych, a także poza siedzibą firmy lub stałego miejsca pracy.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się wydatkami, jakie powstają w związku z odbyciem podróży służbowej, ale też w jaki sposób i na podstawie jakiej dokumentacji – powinna ona zostać wliczona przez przedsiębiorcę do kosztów firmowych.

Zapraszamy do lektury,

Zespół Jestem Twoją Księgową

Praktyczny Poradnik:

Koszty uzyskania przychodu - marketing i promocja

To już kolejny z serii artykuł o kosztach firmowych. Można powiedzieć, że przebrnęliśmy już przez niemal wszystkie najważniejsze wydatki, jakie ponosi przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością. Zaczynając od podstawowych tj. utrzymanie biura, edukacja oraz elektronika przechodzimy do kolejnego równie ważnego tematu – promocji oraz marketingu.

  • Wizytówki, logotypy
  • Strony internetowe
  • Reklamy
  • Upominki dla klientów

Powyższe sposoby związane z promocją przedsiębiorstwa również można wrzucić w otwarty przez nas koszyk kosztów firmowych. Dlaczego? O tym dowiecie się po przeczytaniu tego artykułu.

 

Zapraszamy do lektury,

Zespół Jestem Twoją Księgową 

Praktyczny Poradnik:

Koszty uzyskania przychodu- sprzęt elektroniczny

Naszą serię artykułów na temat kosztów uzyskania przychodu rozpoczęliśmy od wydatków związanych z utrzymaniem biura, następnie zmieniliśmy nieco kierunek naszych rozważań poruszając kwestię kapitału ludzkiego, a konkretnie wydatków związanych ze zdobywaniem wiedzy oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników czy też samego przedsiębiorcy. Dziś skupimy się na wydatkach przedsiębiorców związanych ze sprzętem elektronicznym, bez którego, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia funkcjonowania firm, byłoby niemożliwe efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Praktyczny Poradnik:

Koszty uzyskania przychodu - edukacja

W poprzednim artykule przybliżyliśmy nieco definicję kosztów firmowych, rozumianych jako wydatki przedsiębiorstwa, których celem jest pozyskanie przychodu z działalności gospodarczej lub wydatki jakie zabezpieczą źródła uzyskania przychodu. Co więc można nazwać kosztami firmowym? Poprzednio pisaliśmy o kosztach związanych z utrzymaniem biura, jednak nie jest to jedyny wydatek, jaki ponosi przedsiębiorca w związku z prowadzeniem swojej działalności. Dziś uwagę skupimy na równie ważnym aspekcie jakim jest edukacja.

Praktyczny Poradnik:

Koszty uzyskania przychodu

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną mogą obniżać podatek dochodowy poprzez zwiększenie kosztów firmowych.
Koszty firmowe to inaczej wydatki, które mają na celu pozyskanie przychodu z działalności gospodarczej lub wydatki służące zabezpieczeniu źródła uzyskania przychodu. 
Więcej informacji na temat kosztów firmowych znajdziesz w poniższym artykule.

Praktyczny Poradnik:

Zmiany w JPK_VAT cd.

Ministerstwo Finansów, aby uszczelnić system podatkowy, zaczęło wprowadzać stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny. W związku z utrudnioną sytuacją, której przyczyną jest panująca epidemia COVID-19, Ministerstwo Finansów na mocy przepisów o tarczy antykryzysowej przesunęło termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców na 1 październik 2020r. Aby poznać szczegółowo nową strukturę JPK_VAT 2020 zapoznaj się z naszym artykułem.

Praktyczny Poradnik:

Zmiany w JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Ministerstwo Finansów, aby uszczelnić system podatkowy, zaczęło wprowadzać stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny. W związku z utrudnioną sytuacją, której przyczyną jest panująca epidemia COVID-19, Ministerstwo Finansów na mocy przepisów o tarczy antykryzysowej przesunęło termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców na 1 październik 2020r. Aby poznać szczegółowo nową strukturę JPK_VAT 2020 zapoznaj się z naszym artykułem.

Praktyczny Poradnik:

Samochód jako środek trwały

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz na własność samochód prywatny lub jesteś jego współwłaścicielem, to możesz ująć go w ewidencji środków trwałych swojej działalności gospodarczej. Oznacza to, że pojazd będzie można amortyzować, czyli stopniowo rozliczać jego wartość w kosztach. Aby dowiedzieć się więcej na temat wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych – poświęć chwilę na poniższy artykuł.

Praktyczny Poradnik:

Nieruchomość jako środek trwały

Zgodnie z kodeksem cywilnym nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiący odrębny przedmiot własności. Do nieruchomości można zaliczyć również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Praktyczny Poradnik:

Środki trwałe - czym są i jak należy je ewidencjonować?

Środki trwałe to pojęcie ściśle związane z działalnością gospodarczą. Kwestie dotyczące środków trwałych regulują normy prawne ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, a także o podatku dochodowym od osób fizycznych. W większości przypadków firmy wykorzystują przynajmniej jeden przedmiot, który stanowi środek trwały w przedsiębiorstwie. Rzadko występują sytuacje, w których przedsiębiorcy nie posiadają żadnych środków trwałych. Niestety kwalifikacja do ewidencji środków trwałych to niełatwe zadanie nie tylko dla osób, które dopiero założyły swoją działalność gospodarczą, ale i dla tych, którzy prowadzą firmę od wielu lat. Dlatego w tym artykule postaramy się poruszyć najważniejsze zagadnienia dotyczące środków trwałych.

Praktyczny poradnik:

Pełna księgowość. Kiedy wymagane jest przejście z uproszczonej na pełną księgowość?

Obowiązkiem każdej osoby posiadającej działalność gospodarczą jest prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych firmy. Natomiast sposób ich rejestrowania zależy od formy prawnej działalności gospodarczej i dochodu rocznego firmy. Przedsiębiorcy mogą rozliczać działalność za pośrednictwem księgowości uproszczonej (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) lub księgowości pełnej.

Kiedy wymagane jest przejście z księgowości uproszczonej na pełną księgowość? Odpowiedzi na to pytanie i wiele innych udzielimy w naszym artykule.

Praktyczny Poradnik: Awaria kasy fiskalnej

Kasa rejestrująca to urządzenie służące ewidencjonowaniu przychodów, w które ma obowiązek zaopatrzyć się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zajmującą się handlem detalicznym.

Co jednak zrobić w sytuacji, w której kasa fiskalna ulegnie awarii? Czy należy wtedy kontynuować sprzedaż? Czy awaria kasy rejestrującej wpłynie na zmniejszenie przychodów? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Praktyczny Poradnik

Czy prowadząc usługi sprzedaży online wymagane jest przesyłanie paragonu pocztą?

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach naszego Praktycznego Poradnika, sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie posiadają działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy pomocy kas lub drukarek fiskalnych. Poza tym zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przedsiębiorcy prowadzący działalność detaliczną są zobowiązani drukować paragon fiskalny lub fakturę dla sprzedaży i wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Praktyczny poradnik: Koszty dojazdu przedsiębiorcy do firmy i z powrotem, czy mogą być zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodu?

Często przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Jeśli to miejsce jest znacznie oddalone od domu, wiąże się to z codziennymi wydatkami na dojazd do firmy i z powrotem. W tym miejscu pojawia się pytanie czy koszty dojazdu przedsiębiorcy do firmy i z powrotem mogą być zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodu? Postaramy się wyjaśnić tę wątpliwość w naszym artykule.

Praktyczny poradnik: Różnice i podobieństwa między kasą fiskalną, a drukarką fiskalną

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek posiadania kasy rejestrującej mają przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą towarów bądź usług osobom fizycznym, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.

Obecnie kasa i drukarka fiskalna to najpopularniejsze systemy kasowe. Ich głównym zadaniem jest ewidencjonowanie przychodów.

Być może rozpoczynasz działalność gospodarczą zajmującą się handlem detalicznym i musisz wybrać urządzenie fiskalne? Ułatwimy Ci podjąć tą decyzję przedstawiając podobieństwa i różnice między kasą, a drukarką fiskalną.

Praktyczny poradnik: Wynajem mieszkania – forma opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt)

Rynek nieruchomości to bardzo popularny i opłacalny sposób lokowania kapitału. Z roku na rok coraz więcej osób inwestuje swoje oszczędności kupując mieszkania, które następnie wynajmuje. Ważne jest, aby pamiętać że właściciel mieszkania jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od zysku, który uzyskuje z wynajmu. Aktualnie można skorzystać z formy opodatkowania najmu jaką są zasady ogólne lub ryczałt. W 2020 roku wprowadzono wiele zmian w przepisach dotyczących stawki podatku, rachunku do przelewów oraz opłacania ryczałtu. Jeśli zastanawiasz się, którą z form opodatkowania najmu wybrać i jak rozliczyć podatek zgodnie z przepisami – przeczytaj poniższy artykuł.

Praktyczny poradnik: Zdalne Biuro Rachunkowe

Aktualne wydarzenia związane z pandemią koronawirusa pokazują nam jak dużą rolę odrywa możliwość pracy zdalnej. Wielu z nas wydaje się, że biuro rachunkowe nie jest w stanie funkcjonować zdalnie. Otóż wcale nie! Od dawna w wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją w pełni zdalne biura rachunkowe, które w profesjonalny sposób obsługują klienta. Znaczne grono młodych przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą zastanawia się jakie biuro rachunkowe wybrać, które rozliczy Twoją działalność w rzetelny i terminowy sposób.

Jeśli jesteś zainteresowany – konieczne przeczytaj nasz najnowszy artykuł!

Praktyczny poradnik: Spółki handlowe – osobowe i kapitałowe

W dzisiejszym Praktycznym Poradniku przybliżymy temat związany ze spółkami handlowymi. Być może rozważasz założenie spółki i nie wiesz jaki rodzaj spółki wybrać? Postaramy się pomóc i przedstawić najważniejsze informację o poszczególnych spółkach, abyś dokonał właściwego wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do lektury!

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 10

Załączniki (VAT-R, ZUS ZUA, ZUS ZZA) i RODO (czy dotyczy działalności jednoosobowej)

Następnym krokiem przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest rejestracja nowego przedsiębiorcy jako płatnik VAT w US i dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS. Decyzja dotycząca VAT-u i wyboru składek ZUS uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: wysokość podatku, typ prowadzonej działalności gospodarczej, chęci lub obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu bądź tylko zdrowotnemu.

Wszelkie Twoje wątpliwości przedsiębiorco w tym temacie rozwieje poniższy artykuł. 

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 9 - wpis do CEIDG

Pełnomocnictwa do ZUS i US, rachunek bankowy firmowy

Kolejnym krokiem do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG jest zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnika podatku do Urzędu Skarbowego. Możemy to zrobić przez Internet.

Jak? O tym we wpisie.

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 8 - wpis do CEIDG a księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dzisiaj o tym co znajduje się w pkt 20 i 21 wniosku rejestracyjnego działalności gospodarczej CEIDG-1 oraz o zaletach i wadach samodzielnego rozliczania ksiąg rachunkowych.

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 7 - wpis do CEIDG a forma opodatkowania.

Zasady ogólne - Podatek liniowy

Podatek liniowy- to forma opodatkowania, w której bez względu na dochód stawka zawsze wynosi 19% – jest to co prawda najprostsza metoda opodatkowania, ale nie zawsze najkorzystniejsza.

W dzisiejszym Praktycznym Poradniku podatek liniowy… Zapraszamy do lektury.

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 7 - wpis do CEIDG a forma opodatkowania.

Zasady ogólne – zależność od dochodu – skala

Kalkulator leży na biurku obok dokumentów

W dzisiejszym Praktycznym Poradniku omówimy co to są zasady ogólne i o co chodzi z dochodem. Dowiemy się też jakie są terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy. Zapraszamy do lektury…

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 7 - wpis do CEIDG a forma opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kilka naszych poprzednich artykułów może być bardzo pomocnych dla wszystkich przedsiębiorców, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółce osobowej. 

Dziś kontynuujemy naszą przygodę z wyborem formy opodatkowania Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy słyszałeś o formie opodatkowania, którą jest ryczałt? W poniższym artykule dowiesz się więcej na ten temat.

Koronawirus i COVID-19: Tarcza Antykryzysowa a podatki i księgowość – podsumowanie wszystkich najważniejszych form pomocy dla jednoosobowej działalności gospodarczej

W ostatnim naszym artykule przybliżyliśmy najpopularniejsze wśród przedsiębiorców rozwiązania wybierane z Tarczy Antykryzysowej.

Jakie jeszcze możliwości uzyskania ulgi mają właściciele firm?

Przejdź do artykułu, w którym robimy podsumowanie.

Koronawirus i COVID-19: Tarcza Antykryzysowa a podatki i księgowość – najpopularniejsze ulgi, zwolnienia i dofinansowania z pomocy publicznej

Świat aktualnie żyje koronawirusem i śmiertelną chorobą, jaką wywołuje COVID-19, życie stanęło w miejscu, a przedsiębiorstwa i działalności gospodarcze musiały na jakiś czas zawiesić swoją aktywność gospodarczą, pozostać zamknięte lub przenieść się na pracę zdalną, jeśli tylko to możliwe. Jednak światełkiem w tym trudnym czasie dla naszej gospodarki jest uchwalona po raz pierwszy 2 marca ustawa o zwalczaniu COVID-19, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa, która zawiera pakiet pomocowy w postaci ulgi, zwolnienia, dofinansowania z UP i PFR. W dzisiejszym artykule o tym co najważniejsze w Tarczy Antykryzysowej.

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 7 - wpis do CEIDG a forma opodatkowania

Karta podatkowa dla wspólników spółki cywilnej

W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się, o co chodzi z tą kartą podatkową dla osób fizycznych, ale co ze wspólnikami spółek cywilnych? Wiele informacji można wyczytać w poprzedniej części naszego Praktycznego poradnika, lecz jest kilka dodatkowych warunków, które należy spełnić jeśli chodzi właśnie o tę formę przedsiębiorstwa.

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 7 - wpis do CEIDG a forma opodatkowania - Karta podatkowa

Tak więc zacząłeś zakładać swoją wymarzoną firmę – ale czy zastanowiłeś się jaką formę opodatkowania chcesz wybrać?

Nasze biuro rachunkowe w cyklu swoich praktycznych poradników pomaga rozwiać wątpliwości przyszłych przedsiębiorców w obszarze wymogów księgowych, podatkowych i prawnych.

Poniżej oraz w naszych następnych artykułach znajdziesz kilka informacji na temat form opodatkowania.

Praktyczny poradnik: założenie jednoosobowej działalności gospodarczej krok 6 – wpis do CEIDG a ZUS i KRUS

Masz już pomysł na własną firmę, ale nie wiesz od czego zacząć?
W jaki sposób rejestrujemy działalność gospodarczą?
Nasze biuro rachunkowe w cyklu swoich praktycznych poradników pomaga rozwiać wątpliwości przyszłych przedsiębiorców w obszarze wymogów księgowych, podatkowych i prawnych. Nadszedł moment na rzucenie odrobiny światła na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jakiego wyboru może dokonać przedsiębiorca w tym obszarze? Jakie są obowiązkowe ubezpieczenia, które są dobrowolne i czy dostępne są jakieś ulgi? Jakie deklaracje trzeba złożyć i w jakim terminie?

Praktyczny poradnik: założenie jednoosobowej działalności gospodarczej krok 5 – wpis do CEIDG a wybór PKD

Masz już pomysł na własną firmę, ale nie wiesz od czego zacząć?

W jaki sposób rejestrujemy działalność gospodarczą?

Nasze biuro rachunkowe w cyklu swoich praktycznych poradników pomaga rozwiać wątpliwości przyszłych przedsiębiorców w obszarze wymogów księgowych, podatkowych i prawnych. Dzisiaj chcemy się skupić na kwestii właściwego wyboru kodu PKD dla działalności gospodarczej. Jeśli zadajesz sobie pytanie jak prawidłowo określić zakres działania Twojej firmy, liczymy, że ten artykuł będzie Ci pomocny.

Praktyczny poradnik: założenie jednoosobowej działalności gospodarczej krok 4 – wpis do CEIDG a nazwa i adres firmy

W jaki sposób rejestrujemy działalność gospodarczą? Gdzie założyć własną działalność? Co musi zawierać nazwa firmy? Czy dopuszczalna jest nazwa firmy bez imienia i nazwiska przedsiębiorcy? Na te i parę innych pytań staramy się odpowiedzieć w praktycznych poradnikach naszego biura rachunkowego Jestem Twoją księgową.

Praktyczny poradnik: założenie jednoosobowej działalności gospodarczej krok 3 – wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG

Jak założyć własną firmę przez Internet? Gdzie zarejestrować działalność gospodarczą? Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oznaczony jako CEIDG-1 może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca konto na stronie CEIDG. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG zapraszamy do zapoznania się z naszym praktycznym poradnikiem.

Praktyczny poradnik: założenie jednoosobowej działalności gospodarczej krok 2 – wpis do CEIDG

Własna firma, działalność gospodarcza zaczyna być postrzegana jako bardzo wyjątkowa ścieżka kariery, na którą decyduje się coraz większa ilość osób pracujących w Polsce. W jaki sposób można założyć własną firmę? Czy wiele czeka nas formalności w procesie rejestracji działalności gospodarczej? Mamy nadzieję, że cykl naszych praktycznych poradników pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

Praktyczny poradnik: jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą- CEIDG- krok 1: zakładanie profilu zaufanego

Codziennie w naszym kraju jest zakładanych prawie tysiąc działalności gospodarczych, a co czwarty Polak zatrudniony na podstawie umowy o pracę nosi się z zamiarem przejścia „na swoje”. Tak ogromna popularność własnego zatrudnienia nie dziwi, wziąwszy pod uwagę prawie 40% obciążenie wynagrodzeń przez składki na ZUS i podatek dochodowy w przypadku umowy o pracę dla pracownika i kolejne 21% dodatkowo dla pracodawcy. Wychodząc naprzeciw potrzebom tak dużej liczby osób pracujących, nasze biuro rachunkowe zdecydowało podzielić się swoim doświadczeniem w tym obszarze, kilkoma praktycznymi wskazówkami podatkowymi.

Zdalna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24

Prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla jednoosobowych działalności. Pojawia się wiele artykułów prezentujących wady i zalety spółki z o.o. lub porównujących obie wspomniane formy działalności gospodarczej. Co do wymogów formalnych brakuje jednak zebranych w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji, które pomogą szybko i sprawnie zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stąd pomysł by nasze biuro rachunkowe Jestem Twoją księgową pomogło ten stan rzeczy zmienić. Liczę, że wiele osób znajdzie nasze rady przydatnymi i pomogą one szybko i bezboleśnie uporać się z formalnościami przy rejestracji działalności.

Close Menu