OFERTA

Zapewniamy elastyczną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy

Kadry i płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, wypowiedzenie, świadectwo pracy i inne)
 • sporządzanie listy płac i rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie akt osobowych i kartotek wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania)
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych, z ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT
 • przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)

Księgowość dla małych firm

(działalność jednoosobowa, spółki prawa cywilnego)

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
 • ewidencje podatkowe ryczałtu
 • rozliczanie karty podatkowej
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, składanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie dokumentów inwentaryzacyjnych
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie rocznych zeznań osób fizycznych PIT
 • sporządzanie dokumentacji ZUS właścicieli i pracowników
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe
 • monitoring należności i zobowiązań
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Księgowość dla dużych firm

(spółki prawa handlowego)

 • tworzenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, składanie deklaracji VAT
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych dla GUS
 • tworzenie zestawienia obrotów i sald
 • sporządzanie planów amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • zamknięcie roku obrotowego pod względem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe
Close Menu