Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą, który oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę – uiszczaną co miesiąc. Istnieje wiele rodzajów leasingu np. leasing firmowy czy leasing konsumencki. W naszych artykułach zajmiemy się pierwszym z nich, czyli leasingiem w firmie.

Leasing jest umową cywilnoprawną zawierana pomiędzy finansującym (leasingodawcą), czyli osobą prowadzącą zarobkowo działalność leasingową we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany (firma leasingowa), która oddaje przedmiot leasingu do używania w zamian za wynagrodzenie pieniężne; a korzystającym (leasingobiorcą) – osobą fizyczną lub prawną, która odpłatnie użytkuje przedmiot leasingu przez określony w umowie okres czasu.

Umowa leasingu jest umową o specyficznym charakterze, gdyż łączy w sobie cechy np. umowy najmu (dzierżawy), a także kredytu. Jak zatem odróżnić umowę leasingu od pozostałych?

  • Leasing to ciągły stosunek prawny, opierający się na oddaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony w zamian za zapłatę;
  • To umowa terminowa, posiadająca wskazany czas obowiązywania;
  • Po ustaniu umowy przedmiot leasingu podlega zwrotowi;
  • Istnieje odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przedmiotu leasingu;
  • Wysokość opłat leasingowych i czas trwania leasingu ustalają strony.

Choć w Polsce umowa leasingu kojarzona jest głównie z branżą samochodową lub innymi środkami transportu, to obecnie jej przedmiotem mogą być zarówno rzeczy, jak i wartości niematerialne i prawne. Przedmiotem leasingu może więc być środek trwały podlegający amortyzacji (np. budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu), wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji (np. licencje, prawa własności, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe) oraz grunty.

Rodzaje leasingu

Ze względu na specyfikę umów tego rodzaju, wyróżnia się różne typy:

  • Leasing operacyjny – leasingodawca jest właścicielem przedmiotu, udostępnia go leasingobiorcy, który opłaca opłaty leasingowe oraz koszty użytkowania. Zwykle leasingodawca po zakończeniu czasu trwania umowy oferuje możliwość jej przedłużenia lub zawarcia nowej.
  • Leasing finansowy – po zakończeniu umowy leasingobiorca może stać się właścicielem przedmiotu umowy. W trakcie jej trwania ponosi koszty utrzymania i serwisowania.
  • Leasing zwrotny – na początku umowy leasingodawca kupuje przedmiot od leasingobiorcy, który następnie spłaca powierzeniu mu przedmiotu. Przy zakończeniu umowy leasingobiorca posiada zazwyczaj możliwość odkupienia przedmiotu umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości odnośnie leasingu, skontaktuj się z nami!

Related Posts

Limit 150 tys. na samochód firmowy

Jak prawidłowo rozliczać koszty leasingu samochodów osobowych w firmach, biorąc pod uwagę limit 150 tys. złotych? Co z ubezpieczeniem i kosztami użytkowania? Odpowiadamy na te wątpliwości! Wartość początkowa samochodu to cena nabycia pojazdu zapisana w dokumencie zakupu, takim jak faktura...

Maszyny i urządzenia w leasingu

Choć leasing samochodu jest najpopularniejsza postacią takiej umowy, coraz większe znaczenie zyskuje także leasing maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy często poszukują środków na nowe inwestycje. Tę właśnie kwestię...